Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Hodnotenie

Hodnotenie  žiakov I. stupňa  ZŠ

Hodnotenie  žiakov I. stupňa  ZŠ na šk. rok 2014/2015

Hodnotenie žiakov I. stupňa je v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011.V jednotlivých ročníkoch a podľa jednotlivých predmetov je známkovanie nasledovné, pričom v tabuľke sa uvádza minimálny počet známok:

Prvý ročník  SLOVENSKÝ  JAZYK

I. polrok
/Počet známok/

II. polrok
/Počet známok/

Školský rok
/Počet známok/

Slovenský jazyk – kontrolné práce

1

2

3

                           -  diktáty

1

2

3

                           -  jazyková zložka

2

3

5

                           -  čítanie

5

5

10

Druhý ročník

 

 

 

Slovenský jazyk – kontrolné práce

2

2

4

                           -  diktáty

2

2

4

                           -  jazyková zložka

2

3

5

                           -  čítanie

5

5

10

                           -  sloh

1

1

2

Tretí ročník

 

 

 

Slovenský jazyk – kontrolné práce

1

3

4

                           -  diktáty

4

4

8

                           -  jazyková zložka

2

2

4

                           -  čítanie

5

5

10

                           -  sloh

1

1

2

Štvrtý ročník

 

 

 

Slovenský jazyk – kontrolné práce

2

2

4

                           -  diktáty

3

3

6

                           -  čítanie/zisťovanie    
čitateľ.gramot.

4/1

4/1

8/2

                           -  sloh

1

1

2

                           -  ústna odpoveď/jazyk.zložka

3

3

6

Hodnotenie diktátov v ročníkoch 1 a 2 :             

počet  chýb                známka
0  -   2                             1
3  -   4                             2
5   -  7                             3
8 –  10                            4
11  a viac chýb               5

 

Hodnotenie diktátov v ročníkoch 3 a 4 :           

počet  chýb                známka
0  -  1                              1
2  -   3                             2
4   -  7                             3
8  -  10                            4
11  a viac chýb              5

 

Prvý ročník  MATEMATIKA

I. polrok
/Počet známok/

II. polrok
/Počet známok/

Školský rok
/Počet známok/

Matematika  -  kontrolné práce

1

2

3

                     -    geometria

1

1

2

                     -    aritmetika

2

4

6

Druhý ročník

 

 

 

Matematika  -  kontrolné práce

2

2

4

                     -    geometria

1

1

2

                     -    aritmetika

5

5

10

Tretí ročník

 

 

 

Matematika  -  kontrolné práce

2

2

4

                     -    geometria

1

1

2

                     -   aritmetika

2

2

4

Štvrtý ročník

 

 

 

Matematika  -  kontrolné práce

2

2

4

                     -    geometria

1

1

2

                     -    aritmetika

2

2

4

 

ANGLICKÝ  JAZYK, PRÍRODOVEDA, VLASTIVEDA, INFORMATICKÁ  VÝCHOVA

Prvý ročník 

I.polrok
/Počet známok/

II. polrok
/Počet známok/

Školský rok
/Počet známok/

Prírodoveda

2

2

4

Druhý ročník

 

 

 

Anglický jazyk

2

2

4

Prírodoveda

2

2

4

Vlastiveda

2

2

4

Informatická výchova

2

2

4

Tretí ročník

 

 

 

Anglický jazyk     -      ústne odpovede

1

1

2

 • písomné práce

3

3

6

 • projektové  práce

1

1

2

Prírodoveda    

2

2

4

Vlastiveda

2

2

4

Informatická výchova

2

2

4

Štvrtý ročník

 

 

 

Anglický jazyk     –   ústne odpovede

3

3

6

                             -     písomné práce

2

2

4

 • projektové práce

1

1

2

Prírodoveda  

2

2

4

Vlastiveda       

2

2

4

 

Hodnotenie písomných  prác  v predmetoch    SJL, ANJ,  MAT, PDA, VLA, INF:

úspešnosť:     

100% - 90%             známka    1              

89% - 75%                                2                            

74% - 50%                                3                           

49% - 25%                                 4                            

24% -  0%                                  5

Nasledujúce vyučovacie predmety sa neklasifikujú.  Hodnotenie a klasifikácia uvedených predmetov sa uskutočňuje slovne a do katalógového listu a na vysvedčení žiaka sa uvedie   „ absolvoval/-a, neabsolvoval/-a“.                   

Vyučovací predmet

Ročník

Čítanie hrou

2. a 3.

Zábavná angličtina

1. a 2.

Anglický jazyk

1.

Cvičenia zo SJL

3. a 4.

Hudobná výchova

1. až 4.

Výtvarná výchova

1. až 4.

Telesná výchova

1. až 4.

Pracovné vyučovanie

4.

Etická výchova

1. až 4.

Náboženská výchova

1. až 4.

Žiaci  prvého ročníka sú v prvých mesiacoch školského roka hodnotení  aj motivačnými pečiatkami.

 

Hodnotenie integrovaných žiakov :
Integrovaní žiaci, žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a žiaci s ľahkým stupňom metálneho postihnutia – variant A sa budú hodnotiť podľa druhu a stupňa ich poruchy , pričom vyučujúci budú postupovať podľa platných metodických pokynov.

Počet a zameranie kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch ISCED 1 – šk. rok 2014/2015

Prvý ročník – 3 diktáty:

 • písmená a slabiky
 • slová
 • jednoduché vety

Druhý ročník – 4 diktáty:

 • rozlišovacie znamienka
 • mäkké spoluhlásky
 • tvrdé spoluhlásky
 • druhy viet podľa obsahu

Tretí ročník – 8 diktátov:

 • vybrané slová po b
 • vybrané slová po m
 • vybrané slová po p
 • vybrané slová po r
 • vybrané slová po s
 • vybrané slová po v, z
 • veľké začiatočné písmená
 • zhrnutie učiva 3. ročníka

Štvrtý ročník – 6 diktátov:

 • spodobovanie
 • vybrané slová po b, m, p
 • vybrané slová po r, s, v, z
 • vlastné podstatné mená
 • číslovky
 • zhrnutie učiva 4. ročníka

 

Predmetová komisia prírodných vied a výchov

Hodnotenie predmetov
V školskom roku 2014/2015 bude PK prírodných vied a výchov postupovať podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov na základnej škole z 26.8. 2011.
Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:

 • priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ  pri hodnotení zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,
 • celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa  uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete

Preverovanie vedomostí žiakov :

 • ústnou formou – zohľadniť aktivitu žiakov, práce na projektoch
 •  písomnou formou – previerky – po prebratí tematického okruhu,
  • -priebežne
   -didaktické testy
   -riaditeľské testy– termíny a predmety sa určia priebežne,
 • pri hodnotení upriamiť pozornosť na sebahodnotenie žiak,
 • zápis známok do dokumentácie – priebežne – klasifikačný záznam – známky   -IŽK – známka,
 • v matematike vstupné a výstupné testy podľa vyťaženosti žiakov,
 • počet známok v predmete – najmenej 2 v polročnom hodnotiacom období.

Hodnotenie písomných práca testov sa stanovuje podľa percentuálnej úspešnosti nasledovne:                                                                                                                                                                                                                                     


Úspešnosť v %

Hodnotenie

Známka

100%-90%

výborný

1

89%-75%

chválitebný

2

74%-50%

dobrý

3

49%-30%

dostatočný

4

29%-0%

nedostatočný

5

 

Každej známke je pridelená váha známky, ktorá je odlíšená farebnosťou nasledovne.

Obsah hodnotenia

Váha známky

Farba známky v IŽK alebo KZ

Veľké písomky testy (45 min)

30 bodov

červená

Ústna odpoveď, písomka(20 min)

20 bodov

zelená

Projekt, bleskovka, laboratórna práca (10 min), aktivita

10 bodov

modrá

Váhu známky si môže vyučujúce prideliť samostatne podľa vlastného zhodnotenia dôležitosti a vynaloženého úsilia žiaka.

Hodnotenie predmetov: výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova
Vybrané predmety sa hodnotia v školskom roku 2014/2015 slovným hodnotením  absolvoval/neabsolvoval

 • absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,
 • neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,
 • neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.


Predmetová komisia jazykov

HODNOTENIE ŽIAKOV II. STUPŇA

JAZYK A KOMUNIKÁCIA

VYUČOVACÍ PREDMET

I. POLROK

II. POLROK

ŠKOLSKÝ ROK

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
5 hodín týždenne
165 hodín ročne

Slohové práce:
1 známka

Literatúra:
3 známky
1 báseň – recitácia

Gramatika:
3 známky

Diktáty:
3 známky

Slohové práce:
1 známka

Literatúra:
3 známky
1 báseň – recitácia

Gramatika:
3 známky

Diktáty:
3 známky

Slohové práce:
Spolu 2 známky

Literatúra:
6 známok
2 známky

Gramatika:
6 známok

Diktáty:
6 známok

Spolu

aspoň 11 známok

aspoň 11 známok

aspoň 22 známok

ANGLICKÝ JAZYK
NEMECKÝ JAZYK

Zhrnutie lekcií:
2 známky

Kontrola fráz, gramatiky:
2 známky

Projekty:
1 známka

Ústne odpovede:
1 známka

Čítanie – 1 a 2 rok učenia jazyka:
1 známka

Zhrnutie lekcií:
2 známky

Kontrola fráz, gramatiky:
2 známky

Projekty:
1 známka

Ústne odpovede:
1 známka

Čítanie – 1 a 2 rok učenia jazyka:
1 známka

Zhrnutie lekcií:
4 známky

Kontrola fráz, gramatiky:
4 známky

Projekty:
2  známky

Ústne odpovede:
2 známky

Čítanie – 1 a 2 rok učenia jazyka:
2 známky

Spolu

aspoň 7 známok

aspoň 7 známok

aspoň 14 známok

DEJEPIS

Písomné práce :
2 známky

Ústne odpovede:
1 známka

Písomné práce :
2 známky

Ústne odpovede:
1 známka

Písomné práce:
4 známky

Ústne odpovede:
2 známky

spolu

 

 

 

Hodnotenie kontrolných prác SJL, AJ a NJ:

100-90% .................... 1
89 - 75% .................... 2
74 - 50% .....................3
49 - 30% .................... 4
29 - 0% ...................... 5

Každej známke je pridelená váha známky, ktorá je odlíšená farbou:

SJL

Obsah hodnotenia

Váha známky

Farba známky v IŽK alebo KZ

Veľké písomky, testy

30 bodov

červená

Ústna odpoveď, slohová práca, diktát

20 bodov

zelená

Báseň, aktivita, projekt, bleskovky

10 bodov

modrá

ANJ, NJ

Obsah hodnotenia

Váha známky

Farba známky v IŽK alebo KZ

Veľké písomky, testy

30 bodov

červená

Slovíčka, čítanie, gramatika

20 bodov

zelená

Projekt, aktivita, báseň

10 bodov

modrá

Váhu známky si môže vyučujúci prideliť samostatne podľa vlastného zhodnotenia dôležitosti a vynaloženého úsilia žiaka.