Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Oznamy stravovacej komisie

Na našej základnej škole pracuje STRAVOVACIA  KOMISIA, ktorá bola zriadená v súlade s  Vyhláškou č. 366/2007  § 2, ods. 3 Z. z. a pri svojej činnosti sa riadi Štatútom  stravovacej komisie.  Oba tieto dokumenty sú zverejnené na stránke školy, v sekcii stravovacia komisia.
Stravovacia komisia pracuje v zložení:
Predseda komisie:  Mgr. Ingrid Auderová
Podpredseda komisie: Elena Kučerová
Tajomníčka komisie: Jana Melicherčíková
Členovia: Mgr. Mária Huliaková, Eva Hronská, Bc. Aneta Konôpková, Jana Záchenská.

Prípadné pripomienky alebo podnetné návrhy, týkajúce sa stravovania v našej škole je možné doručiť prostredníctvom  adresy: stravkom@gmail.com alebo vhodením do schránky, označenej nápisom stravovacia komisia. Prerokovaná bude každá podpísaná pripomienka alebo návrh.
Tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu!