Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

V školskom roku 2014/2015 sme naplánovali:

Plán exkurzií, besied, školských výletov a kultúrnych podujatí ZŠ s MŠ Terézie Vansovej v Zvolenskej Slatine

 

Názov akcie

Trieda

Termín

Zodpovední

Priateľské športové stretnutia Lieskovec

1. - 4.r.

apríl - jún

Vyučujúci 1. - 4. ročník

Beseda- bezpečne na internete

2.-4.r

Podľa ponuky CPPPaP

Ťavodová

Literárne a spevácke súťaže

1.-4.r

Podľa ponuky

Vojtekvá

Dopravné ihrisko Zvolen, Detva

2.-4.r

September

Auderová

Vianočná akadémia

1.-9.r

December

Melicherčíková

Škola v prírode

2.- 4.r

Máj-jún

Auderová

Noc v škole

1.- 4.r.

počas šk. roka

Tr. uč.

Školské výlety

1.- 4.r

Máj-jún

Tr. uč.

Letecký deň na Sliači

1.- 4.r

Máj-jún

Tr. uč.

Divadelné predstavenie vo Zvolene

1.- 4.r

Podľa ponuky

Tr. uč.

Bábkové divadlo v Banskej Bystrici

1.- 4.r.

Podľa ponuky

Tr. uč.

Divadlo tanca v Banskej Bystrici

1.- 4.r.

Podľa ponuky

Tr. uč.

Divadelné predstavenie a koncert – DK Zv. Slatina

1.- 4.r

Podľa ponuky

Tr. uč.

Návšteva krajskej knižnice a zámku vo Zvolene

1.- 4.r

Marec

Tr. uč.

Planetárium Zv. Slatina, Žiar nad Hronom

4.roč.

Marec

Mikulová

Návšteva hasičov vo Zvolene

2.r.

Február

Auderová, Melicherčíková

Remeselný dom v Očovej

1.- 4.r

V priebehu šk. roka

Tr. uč.

Vychádzky

1. - 4.r.

Podľa TVVP

Tr. uč.

Deň narcisov

7.-8. r.

Apríl 2015

Václaviková

Školský výlet

5.-9.r.

Máj-jún

Tr. učitelia

Lesnícke dni vo Zvolene

1.- 4.r.

Máj-jún

Tr.uč.

 

 

 

 

Názov akcie

Trieda

Termín

Zodpovední

Centrum popularizácie fyziky Martin / Atlantis Levice

5r.-9r.

November/máj, jún

Pršancová

Deň narcisov

5r.-9r.

apríl

Vyučujúci BIO

Hvezdáreň BB/ Žiar nad Hronom

8.-9.r

Máj/jún

Vyučujúci MAT, FYZ

Parlament SR

5.-9.r

Marec-jún

Vyhlídalová

Súdne pojednávanie Zvolen

5.-9.r

Podľa ponuky

Vyučujúci OBN

Návšteva Pustého hradu

6r.-9r.

máj

Vallová, Vyhlídalová

Divadelné predstavenie Zvolen, BB

5.-9.r

Podľa ponuky

Vyučujúci HUV, VUM

Beseda s právničkou

7.-9.r

Podľa ponuky CPPPaP

Vyučujúci OBN

Beseda- bezpečne na internete

5.-9.r

Podľa ponuky CPPPaP

Ťavodová

Pedersen- triedenie odpadu

5.-9.r

apríl

Vallová

Čistička odpadových vôd

5.-9.r

Podľa ponuky

Vallová

Galéria ZV

8.r-9r.

Podľa ponuky

Vyučujúci VUM

Dopravné ihrisko - autoškola

5.-9r.

Podľa ponuky

Vallová

Športové postupové súťaže podľa okresného športového kalendára

1.-9.r.

Podľa športového kalendára

Vyučujúci TEV,TŠV

Tutanchamon Bratislava

5.-9.r.

Október - november

Okáľová, Janečková

Múzeum SNP

9.r.

Január - február

Janečková

Prezentácia žiakov s kultúrnym programom rôznym inštitúciám, zariadeniam, klubom a pod.

1.-9.r.

Podľa ponuky

Všetci pg. zamestnanci