Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Oznamy vedúcej školskej jedálne

Zmeny výšky poplatkov pre stravníkov platné od 1.1.2014

MŠ - desiata - 0,28 €, obed - 0,68 €, olovrant - 0,23 € Spolu: 1,19 €

I. stupeň - obed - 1,01 €

II. stupeň - obed - 1,09 €

Zamestnanci:

obed - 2,09 €, z toho organizácia 1,15 €,SF - 0,24 €, zamestnanec - 0, 70 €.

Cudzí stravníci - 2,09 €

Réžia pre zamestnancov a cudzích stravníkov - 0,90 €.

Iné oznamy:

Odhlasovanie z obeda je možné najneskôr ráno do 8,00 hod.

Telefónne číslo: 53 944 42 - p. Záchenská Jana, hospodárka, vedúca školskej jedálne

Stravovanie, hodnoty jedla a úhrady za stravovanie
Vedúca ŠJ upozorňuje stravníkov, že v súlade s platnou legislatívou Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2010 zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami bez úhrady réžijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18.