Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení


je zverejnená podľa §14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠ SR 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006.

Text záverečnej správy

Prílohy