Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Štatút stravovacej komisie

Stravovacia komisia

V súlade s § 2 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. na skvalitnenie školského stravovania a presadzovania záujmov zákonných zástupcov detí alebo žiakov, ktorí dovŕšili vek 18 rokov, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia zriaďuje ako iniciatívny poradný orgán stravovaciu komisiu.
Úlohy, zloženie, podmienky členstva a zásady činnosti stravovacej komisie upravuje štatút stravovacej komisie.


Štatút stravovacej komisie

Čl.1
Úvodné ustanovenie


1. Štatút stravovacej komisie upravuje úlohy, zloženie, podmienky členstva a zásady činnosti stravovacej komisie, ktorú zriaďuje riaditeľka školy (ďalej len „riaditeľka“).
2. Členov komisie menuje riaditeľka z radov zástupcov zamestnancov školy, zástupcov školskej jedálne, zástupcov odborovej organizácie a zástupcov zákonných zástupcov stravujúcich sa detí a žiakov.
3. Komisia je poradným orgánom riaditeľky pre skvalitnenie školského stravovania a presadzovania záujmov zákonných zástupcov detí a žiakov.
Pre skvalitnenie školského stravovania a presadzovania záujmov zákonných zástupcov detí a žiakov riaditeľka školy zriaďuje stravovaciu komisiu ako iniciatívny a poradný orgán riaditeľky školy.


Čl.2
Úlohy komisie


1. Spolupracuje s vedúcou školskej jedálne a napomáha pri úspešnom riadení prevádzky v školskej jedálni.
2. Prerokúva požiadavky a návrhy členov komisie. Predkladá odporúčania v súlade s platnou legislatívou pre oblasť školského stravovania.
3. Presadzuje návrhy a požiadavky vedúcej školskej jedálne pre skvalitnenie činnosti.
4. Dozerá na hygienu prevádzky, bezpečnosť pri práci a údržbu v zariadení školskej jedálne.
5. Spolupracuje pri vytváraní kultúrneho prostredia a estetiky stolovania.
6. Komisia má právo hodnotiť:

  • vykonávanie pedagogického dozoru počas stravovania detí a žiakov,
  • zabezpečenie pitného režimu
  • sortiment podávaných jedál,
  • formálnu stránku jedálneho lístka.

Čl.3
Členstvo v komisii


1. Členmi komisie  sú:
- zástupkyňa riaditeľky školy pre základnú školu,
- zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu,
- vedúca školskej jedálne,
- vedúca kuchárka,
- vedúca školského klubu detí,
- zástupca odborovej organizácie,
- zástupca rady rodičov.

2. V prípade pretrvávania nedostatkov podávajú členovia stravovacej komisie podnety na odborný úsek pre školské stravovanie príslušnému zriaďovateľovi, vrátane požiadavky na vykonanie odbornej kontroly.

Čl.4
Práva a povinnosti
predsedu, podpredsedu, členov a tajomníka komisie

Predseda komisie:
- zodpovedá za činnosť komisie,
- zvoláva komisiu písomnou pozvánkou alebo inou preukázateľnou formou,
- vedie rokovanie komisie a zodpovedá za kvalitu práce komisie a za objektívnosť pri posudzovaní žiadostí,
- zodpovedá za vypracovanie záverečného uznesenia komisie.
Podpredseda komisie v prípade neprítomnosti predsedu preberá jeho povinnosti a kompetencie na zasadnutí komisie.
Predseda, podpredseda a členovia komisie:
- sú povinní aktívne sa zúčastňovať na zasadnutia komisie a plniť úlohy uvedené v článku 2 tohto štatútu,
- sú oprávnení predkladať iniciatívne návrhy a podnety, ktoré sa týkajú úloh komisie.
Tajomník komisie je určený z členov komisie:
- zodpovedá za administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti komisie,
- je povinný zúčastňovať sa na zasadnutia komisie a pripravovať zápis z jej rokovania.
Archivácia zápisov je 1 školský rok.


Čl.5
Zasadnutie komisie


1. Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie v spolupráci s tajomníkom komisie najmenej   2- krát v školskom roku.
2. Komisia je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Ak počas rokovania komisie poklesne počet prítomných pod polovicu, predseda preruší zasadnutie.
3. Zasadnutia komisie sú neverejné. Zápisy zo zasadnutí sa predkladajú riaditeľke školy najneskôr do 7 pracovných dní.
4. Z každého rokovania pripravuje tajomník zápis, ktorý podpíše predseda komisie. Zápis s prezenčnou listinou sú súčasťou dokumentácie predkladanej riaditeľke. V zápise sú uvedené všetky dôležité rozhodnutia komisie. Náklady spojené s činnosťou komisie sa uhrádzajú z prostriedkov školy.

 

Vo Zvolenskej Slatine dňa 2.4.2012

RNDr. Darina Purdeková